Ülkemizde Sanayi Gelişmiş Midir?

Türkiye’de Sanayinin Durumu

Sanayi, günümüzde her ülkenin elde etmek istediği önemli bir faaliyet alanıdır. 18. yüzyılda ortaya çıkan bu alan ülkelere çok büyük ekonomik katkı sağlamıştır. Tabii ki her ülke bu alanda gelişememiştir. Bir ülkenin sanayisinin çok gelişmiş olması için öncelikle ham maddeye ve sermayeye, ardından da bunu işlemesi için fabrikalara ve devlet desteğine ihtiyacı vardır.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Sanayi

Osmanlı’nın yıkılmasının ardından kurulan yeni devlette öncelik tarımdaydı. Çünkü üretmeyen ülke gelişemezdi. Sonrasında sanayi için atılan ilk adım 1923 yılında İzmir’de düzenlenen İktisat Kongresi’dir. Atatürk’ün amacı, Batılı lider ülkelerdeki gibi Türkiye’de sanayinin gelişmesini sağlamaktı. Ülke yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından muazzam zenginliğe sahipti. Pek çok alanda krediler verilerek sanayiye teşvik yapılmıştır. Üretimde son derece başarılı fabrikalar kurulmuştur. Ancak Atatürk’ten sonraki dönemde yavaştan gerilemeler başlamıştır. Türkiye’yi bir sanayi devi olarak görmek istemeyen dış güçler ülke sanayisinde söz hakkı olmaya çalışarak bu gelişime engel koymuşlardır. Mevcut olan ham maddelerin kullanımını kendilerine kullanmak için satın almışlar, böylece Türkiye’nin üretim alanını kısıtlamışlardır.

Günümüz Türkiye’sinde Sanayinin Durumu

Günümüze gelindiğinde fabrikalara yapılan özelleştirmeler, ülkenin sanayisini durdurma noktasına getirmiştir. Ham maddenin çok olması başlı başına yeterli değildir. Eğer bir ülke bu ham maddeleri işleyip ülkesine kazanç sağlayamıyorsa, o ülkenin sanayisine gelişmiştir denilemez. Türkiye kendi ham maddesiyle, kendi sermayesiyle ve kendi iş gücü ile üretmedikçe sanayi alanında asla gelişme kaydedemeyecektir. Her geçen gün dışa bağımlı bir ülke olmaya devam edecektir. Bu durumun ortadan kalkması içinse ülkedeki fabrikaların dış ülkelerle bağlantısı olmadan üretim yapmasıdır. Ancak o zaman Türkiye’de sanayi gelişir ve buna bağlı olarak ülke gelişir.

Sanayinin Önemi Nedir?

Sanayinin Önemi Nedir?

Küreselleşen Dünya’da sanayi devrimlerini gerçekleştiren devletler gelişmiş devlet olarak ifade edilmektedir. Sanayinin önemi nedir? diye bir soru soracak olursak ilk cevabımız hammaddelerin ya da işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesi anlamına gelen gelişmişlik düzeyi dememiz gerekmektedir.

Sanayinin Tarihsel gelişimi:

  1. yüzyılın ikinci yarısında ilk olarak İngiltere’de meydana gelen sanayi devrimini sırasıyla Batı Avrupa Ülkeleri ve ABD izlemiştir. Sanayi devrimini gerçekleştirerek ilk olarak potaya giren bu ülkeler günümüz devletler arasında refah düzeyi en yüksek ülkeler olarak ön plana çıkmaktadır.

 Sanayi ve Sermaye

Kamu ve özel sektörün bir arada sanayi tesislerini kurması hem sermayenin hem de emeğin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlayarak ülke refahına katkıda bulunmaktadır. Refahın yanı sıra sanayiye yapılan yatırımlar dış sermayeyi sanayileşmiş ülkelere yönlendirmektedir.

Hammadde, Sanayi ve Enerji

Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen ülkeler dışarıya hammadde satmak ve işlenmiş madde almak zorunda olmaktadır. Bu durum da hem ülke ekonomisinde dengesizlik oluşturmakta ve enerji kaybına neden olmaktadır. Mamul ve yarı mamul maddeleri kendi sanayi kuruluşları da işleyen ülkeler zenginleşme bakımından çok önemli avantajlara sahip olmaktadır. Sanayinin önemi nedir diye buradan kısaca anlayabiliriz.

Girişimci ve Sanayi

Sanayi altyapısını tamamlayan ülkeler girişimci bireyleri daha kolay yetiştirir. Bu girişimciler yeni atılımlar yaparak sanayinin gelişmesine katkıda bulunur. Ayrıca sanayileşmiş bir ülkede;

*Sanayi mamulleri ihracatı ve hammadde ithalatı artar.Sanayinin Önemi Nedir?

*Dış ticaretteki payı büyür.

*Sanayide çalışan nüfus tarıma göre büyük artış gösterir.

*Refah düzeyi yükselir.

*İşsizlik azalır istihdam artar.

*Nitelikli işgücü yetişir.

*Milli gelir artar.

*Sanayileşme ile birlikte işçi ihtiyacı artacağı için şehirleşme oranı artar.

Yukarıdaki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda bir ülkede sanayinin öneminin ne kadar olduğu net bir şekilde anlaşılmış olacaktır.